Op alle diensten van Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, die tevens hier zijn te downloaden. 

Algemene voorwaarden Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat
15 mei 2018

Artikel 1: definities
- Opdrachtnemer: mr. dr. A.J. van Heeswijck, handelend onder de naam Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat;
- Cliënt: de opdrachtgever van mr. dr. A.J. van Heeswijck;
- Opdracht: de overeenkomst tussen Cliënt en Opdrachtnemer;
- Honorarium: de vergoeding die Cliënt Opdrachtnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 2: uitvoering Opdracht
2.1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
2.2. Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht en daartoe namens Cliënt rechtshandelingen te verrichten. Opdrachtnemer is daarbij bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Inschakeling van derden geschiedt in overleg met Cliënt, met uitzondering van het verstrekken van een opdracht aan een gerechtsdeurwaarder tot het betekenen van een exploot.
2.3. Cliënt verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle informatie, stukken en alle overige informatiedragers die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de Opdracht.

 

Artikel 3: vergoeding
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Honorarium bepaald op basis van de tijd (uren en minuten) die Opdrachtnemer aan de uitvoering van de Opdracht heeft besteed vermenigvuldigd met het standaard uurtarief van Opdrachtnemer ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht.
3.2. Aan de uitvoering van de Opdracht verbonden onkosten zijn niet bij het Honorarium inbegrepen en moeten afzonderlijk door Cliënt worden vergoed.
3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten eens per maand te declareren.
3.4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij Cliënt een voorschot in rekening te brengen voor te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten.
3.5. Declaraties dienen binnen 14 (veertien) dagen na de declaratiedatum door Cliënt te worden voldaan. Dit is een fatale termijn. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.
3.6. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten zolang een declaratie of voorschot niet is voldaan.

Artikel 4: aansprakelijkheid
4.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd op grond van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, vermeerderd met het eigen risico.
4.2. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht heeft ingeschakeld.
4.3. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen, indien deze niet binnen 1 (één) jaar na het moment waarop Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van die rechten en/of bevoegdheden, schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn gemeld. Alle vorderingsrechten en bevoegdheden jegens Opdrachtnemer vervallen in ieder geval door verloop van 5 (vijf) jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste declaratie van Opdrachtnemer voor de betreffende werkzaamheden.

Artikel 5: toepasselijk recht en bevoegde rechter
5.1. Op de rechtsbetrekking tussen Cliënt en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5.2. Alleen de rechter te Groningen is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Cliënt en Opdrachtnemer.