Algemeen

Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat respecteert de privacy van bezoekers van deze website, klanten, leveranciers en derden. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving verwerkt.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening en klant- en leveranciersbeheer. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt bij het beantwoorden van vragen die via een contactformulier op deze website zijn gesteld.

Bewaartermijnen

Cliënt- en zaakgegevens worden standaard vijf (5) jaar vanaf sluiting van een dossier bewaard, welke termijn wordt verlengd tot twintig (20) jaar in geval van (dreigende) aansprakelijkstelling.

Administratieve gegevens worden zeven (7) jaar bewaard om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het beantwoorden van vragen die via een contactformulier op deze website zijn gesteld, worden drie maanden na ontvangst bewaard.

Beveiliging

Persoonsgegevens en zaakgegevens worden bewaard in een omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik door onbevoegden.

Met verwerkers zijn waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen hebben behoudens de in de toepasselijke regelgeving voorziene uitzonderingen het recht hun persoonsgegevens in te zien en eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Inzageverzoeken dienen te worden gericht aan A.J. van Heeswijck.