Advocaat bij uitvoeringsgeschillen

Als een aanbesteding is voltooid en de opdracht is gegund, vangt de uitvoeringsfase aan. Een opdracht tot een goed einde brengen gaat niet vanzelf. Ook in de uitvoeringsfase kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld doordat partijen het contract verschillend interpreteren. Een overheidsopdracht is contract waarop net als andere contracten het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Het feit dat een contract door middel van een aanbestedingsprocedure is gesloten, speelt niettemin een belangrijke rol bij het vaststellen van de rechten en plichten van partijen. Bovendien stelt het aanbestedingsrecht grenzen aan de vrijheid van aanbestedende diensten om een contract te wijzigen. Om deze redenen is kennis van aanbestedingen onontbeerlijk bij het adviseren en procederen over aanbestede contracten.

Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat is thuis in contractenrecht, bouwrecht én aanbestedingsrecht en is daardoor ook uitstekend in staat uw belangen in de uitvoeringsfase te behartigen. Vanzelfsprekend kan Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat uw belangen ook behartigen bij uitvoeringsgeschillen die betrekking op contracten die niet zijn aanbesteed.

Voor opdrachtgevers/aanbestedende diensten

  • Rondt de opdrachtnemer het project niet af binnen de termijn voor oplevering?
  • Weet de opdrachtnemer de beloftes in zijn plan van aanpak niet waar te maken?
  • Brengt de opdrachtnemer naast de overeengekomen prijs ten onrechte extra kosten in rekening?
  • Weigert de opdrachtnemer tekortkomingen te verhelpen?

In deze en andere situaties kan Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat u helpen de opdrachtnemer aan te sporen zijn verplichtingen na te komen of aansprakelijk te stellen. Als het nodig is, treedt hij voor u op als advocaat of gemachtigde in een procedure bij de rechter of een arbitrage-instituut.

Voor ondernemers

  • Blijkt de informatie die tijdens de aanbesteding is verstrekt en waarop uw aanbieding is gebaseerd onjuist te zijn?
  • Vraagt de opdrachtgever u extra werkzaamheden uit te voeren, maar is hij niet bereid daarvoor bij te betalen?
  • Wil de opdrachtgever een contract dat is aanbesteed ingrijpend wijzigen?

In deze en andere situaties kan Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat u adviseren over uw rechtspositie en meedenken over de toe te passen strategie. Als het nodig is, staat hij u als advocaat of gemachtigde bij in een procedure bij de rechter of een arbitrage-instituut.