Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat stelt alles in het werk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u onverhoopt toch ontevreden bent over zijn dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. Hierop is de onderstaande klachtenregeling van toepassing.

 

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

-  Opdrachtnemer: mr. dr. A.J. van Heeswijck, handelend onder de naam Van Heeswijck advocaat Aanbestedingsadvocaat;

-  Cliënt: de opdrachtgever van mr. dr. A.J. van Heeswijck;

-  Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens Cliënt jegens Opdrachtnemer over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

-  Klager: Cliënt of diens vertegenwoordiger die een Klacht kenbaar maakt;

-  Klachtenfunctionaris: mr. dr. A.J. van Heeswijck

 

Artikel 2: toepassingsbereik

2.1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en Opdrachtnemer.

2.2. Opdrachtnemer draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3: doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

4.1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

4.2. Opdrachtnemer heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

4.3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.

 

Artikel 5: interne klachtprocedure

5.1. De Klacht wordt bij voorkeur schriftelijk door Cliënt bij de Klachtenfunctionaris ingediend. De Klachtenfunctionaris kan Cliënt verzoeken zijn Klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten.

5.2. Opdrachtnemer probeert in overleg met Cliënt tot een oplossing te komen.

5.3. De Klachtenfunctionaris handelt de Klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan Cliënt over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.4. De Klachtenfunctionaris stelt Cliënt schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de Klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

6.1. De Klachtenfunctionaris neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

6.2. Cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de Klacht.

 

Artikel 7: klachtregistratie

8.1. De Klachtenfunctionaris registreert de Klacht met daarbij het klachtonderwerp.

8.2. Een Klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.