Juridische ondersteuning bij organiseren van of inschrijven op aanbesteding

Veel aanbestedende diensten en ondernemers ervaren het aanbestedingsrecht als ingewikkeld. In de blogs die Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat regelmatig publiceert kunt u lezen wat er bij het organiseren van een aanbesteding en het inschrijven daarop allemaal mis kan gaan. Voorkomen is beter dan genezen. Procederen is immers kostbaar en er is altijd een kans dat u in een procedure aan het kortste eind trekt. Het is daarom raadzaam in vroeg stadium een jurist bij een aanbesteding te betrekken.

Naast grondige kennis van het aanbestedingsrecht beschikt Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat over veel ervaring met procederen in aanbestedingsgeschillen. Hierdoor herkent hij snel de valkuilen en kan hij u daarvoor behoeden.

Voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven 

In een aanbestedingsprocedure komt u voor veel vragen en keuzes te staan. Is een opdracht aanbestedingsplichtig? Voor welke procedure kiest u, welke selectie- en gunningscriteria hanteert u? Is een gebrek in een aanmelding of inschrijving vatbaar voor herstel? Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat kan aanbestedende diensten onder meer op de volgende terreinen adviseren en juridische ondersteuning verlenen:

 • beoordelen of een opdracht moet worden aanbesteed;
 • aanbestedingsstukken controleren (bestek-check);
 • helpen bij het opstellen van aanbestedingsstukken;
 • toetsen van aanmeldingen en inschrijvingen aan aanbestedingsstukken;
 • beoordelen of een gebrek in een aanmelding of inschrijving te herstellen is;
 • toetsen van de motivering van een gunningsbeslissing;
 • opstellen (concept) afwijzingsbeslissing;
 • dienen als vraagbaak voor alle aanbestedingsrechtelijke vragen.

Arthur van Heeswijck heeft ervaring als interim aanbestedingsjurist bij een aanbestedende dienst en is daardoor ook uitstekend inzetbaar voor eerstelijns juridische ondersteuning bij een aanbestedingsprocedure, bijvoorbeeld bij het formuleren van geschiktheidseisen of gunningscriteria.

Door Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat in een vroeg stadium bij een aanbestedingsprocedure te betrekken, kunt u beslissingen nemen die gebaseerd zijn op een stevig juridisch fundament.

Voor ondernemers

Zakendoen met een aanbestedende dienst verschilt wezenlijk van het handelsverkeer tussen andere partijen. Aanbestedende diensten zijn bij het organiseren van een aanbestedingsprocedure namelijk aan veel regels gebonden. Deze regels hebben onder meer tot doel ondernemers een gelijke kans te bieden op het verwerven van opdrachten. Daar kunt u als ondernemer uw voordeel mee doen, maar dan moet u wel van de hoed en de rand weten. Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat doet dit. Hij kan ondernemers onder meer op de volgende terreinen adviseren en juridische ondersteuning verlenen:

 • beoordelen of een aanbestedende dienst een opdracht moet aanbesteden en (bepaalde) ondernemers een kans moet geven om aan een aanbestedingsprocedure deel te nemen;
 • aanbestedingsstukken controleren;
 • (helpen bij het) formuleren van vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen;
 • aanmelding of inschrijving toetsen aan aanbestedingsstukken;
 • dienen als vraagbaak voor alle aanbestedingsrechtelijke vragen.

Door Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat al bij het indienen van een inschrijving op een aanbesteding te betrekken, kunt u uw kans op gunning van overheidsopdrachten vergroten. Bovendien voorkomt u dat u uw recht verspeelt om tegen eisen te protesteren.

Voor adviseurs

Als adviseur van aanbestedende diensten of inschrijvers bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het aanbestedingsrecht. Toch kunt u te maken krijgen met situaties waarin specialistische juridische ondersteuning wenselijk is, bijvoorbeeld wanneer u twijfelt of een opdracht Europees moet worden aanbesteed of een gebrek in een inschrijving herstelbaar is. Van Heeswijck Aanbestedingsadvocaat is beschikbaar als sparringspartner en kan u op praktische en snelle wijze adviseren.