Mag inschrijver zelf bepalen hoe hij zijn inschrijving indient?

Mag inschrijver zelf bepalen hoe hij zijn inschrijving indient?

Een inschrijving die haar plaats van bestemming niet op tijd bereikt, doordat de koerier voor een open brug moest wachten. Of een formulier dat in de verkeerde envelop is beland. Dit soort klassieke inschrijvingsgebreken leken met de digitalisering van aanbestedingen definitief tot het verleden te behoren. Kortgeleden organiseerde een gemeente een aanbesteding van een werk op de ‘klassieke’ manier; papieren inschrijvingen moesten in enveloppen worden ingediend, die vervolgens door de aanbesteder in het bijzijn van inschrijvers werden geopend. Bij een klassieke aanbesteding horen klassieke insc…

Hoe geïnformeerd doet de rechter uitspraak in aanbestedingsgeschillen?

Hoe geïnformeerd doet de rechter uitspraak in aanbestedingsgeschillen?

“Belastingdienst houdt informatie achter voor rechter: ‘Je staat met 1-0 achter'", zo kopte een landelijke nieuwswebsite vorige week. Het artikel leidde tot de nodige beroering. Maar hoe is gesteld met het dossier van de rechter die uitspraak doet in een aanbestedingsgeschil? Bevat dit dossier altijd alle relevante informatie of staan ondernemingen die een gunningsbeslissing willen aanvechten ook ‘1-0’ achter? Helaas is dit regelmatig het geval. Dit heeft vooral te maken met de regels. Bij een bestuursrechtelijke procedure (die ook van toepassing is op belastingzaken) moet het bestuursorgaan…

Moet aanbesteder geldigheid winnende inschrijving motiveren?

Moet aanbesteder geldigheid winnende inschrijving motiveren?

Op aanbesteders rusten vele motiveringsplicht; van de beslissing om twee of meer opdrachten samen te voegen tot de keuze voor een langere looptijd van een raamovereenkomst dan 4 jaar. En van de keuze voor de aanbestedingsprocedure tot de gunningsbeslissing. Deze motiveringsplichten hebben één ding gemeen: zij zijn expliciet in de Aanbestedingswet vastgelegd. Soms is een motiveringsplicht moeilijker te zien aankomen. Een mooi voorbeeld hiervan biedt een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.  Twijfel aan geldigheid winnende inschrijving  De zaak ging over een…

Hoe kan aanbestedende dienst ernstige beroepsfout bewijzen?

Hoe kan aanbestedende dienst ernstige beroepsfout bewijzen?

Een aanbestedende dienst kan een ondernemer die in de periode van drie jaar voorafgaand aan de indiening van zijn inschrijving in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken (hierna: ‘ernstige beroepsfout’), uitsluiten van deelneming aan een aanbestedingsprocedure. Om een ondernemer van deelneming te kunnen uitsluiten moet hij volgens artikel 2.87 lid 1 onderdeel c van de Aanbestedingswet de verweten ernstige beroepsfout aannemelijk maken. Hoe kan de aanbestedende bewijzen dat een ondernemer een ernstige beroepsfout he…

Onaanvaardbaar hoge inschrijving geen grond voor uitsluiting van deelname aan aanbesteding

Onaanvaardbaar hoge inschrijving geen grond voor uitsluiting van deelname aan aanbesteding

In juni 2021 wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant een zeer discutabel vonnis. Hij oordeelde dat de aanbestedende dienst een inschrijving die hoger was dan zijn raming als onaanvaardbaar hoog mocht aanmerken en de betrokken inschrijver van deelname van de aanbestedingsprocedure mocht uitsluiten, ook al was in de aanbestedingsstukken geen plafondbedrag of maximumbudget opgenomen. Deze uitspraak is – terecht – fel bekritiseerd. Dat weerhield een aanbestedende dienst er niet van hetzelfde kunstje toe te passen.  Daar steekt de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag g…

Is sluiten van overbruggingsovereenkomst toegestaan?

Is sluiten van overbruggingsovereenkomst toegestaan?

Als een aanbestedingsprocedure vertraging oploopt en de continuïteit van de gevraagde dienstverlening daardoor in gevaar komt, dan lijkt het sluiten van een overbruggingsovereenkomst de enige optie. Maar is het sluiten van een overbruggingsovereenkomst aanbestedingsrechtelijk wel toegestaan? Strikte voorwaarden toepassing ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging Als de geraamde waarde van een overbruggingsovereenkomst gelijk is aan of hoger is dan de toepasselijke drempelwaarde, dan moet de aanbesteder die opdracht in principe aanbesteden. Als hij in tijdnood komt, biedt een beroep op a…

De wegingscoëfficiënten van subgunningscriteria; toch maar vóóraf bekendmaken?

De wegingscoëfficiënten van subgunningscriteria; toch maar vóóraf bekendmaken?

Van aanbestedende diensten wordt verwacht dat zij de gunningscriteria op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze in de aanbestedingsstukken formuleren. Toch bieden de (Europese) aanbestedingsregels blijkens de rechtspraak van het HvJ EU ruimte om de wegingscoëfficiënten van subgunningscriteria na het verstrijken van de inschrijvingstermijn vast te stellen en bekend te maken. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam laat zien dat bekendmaking van de wegingscoëfficiënten na het verstrijken van de inschrijvingstermijn vragen om problemen is. Wat was…

Overschrijding zorgvuldige raming grond voor afwijzing?

Overschrijding zorgvuldige raming grond voor afwijzing?

Een zeer opmerkelijke uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, die in mijn ogen geen navolging verdient:  De prijs van de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, is hoger dan het budget van de gemeente. Het budget heeft volgens de voorzieningenrechter te gelden als een 'zorgvuldige raming'. Wanneer de prijs van alle inschrijvers boven het budget zou hebben gelegen, had de gemeente op grond van art. 2.28 lid 1 sub b Aw 2012 een concurrentiegerichte dialoog mogen starten. Maar dat is niet het geval. Wat nu? De gemeente mag volgens d…

Is aanbestedingsrecht nog formaliteitenrecht?

Is aanbestedingsrecht nog formaliteitenrecht?

Het aanbestedingsrecht is meer dan eens formaliteitenrecht genoemd. Deze karaktereigenschap komt duidelijk naar voren bij de beoordeling van inschrijvingsgebreken. Uitgangspunt is dat de aanbestedende dienst een inschrijving die niet beantwoordt aan alle eisen moet afwijzen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan op dit uitgangspunt een uitzondering worden aanvaard. In recente rechtspraak is een ontwikkeling richting een minder formalistische benadering zichtbaar.   Bevordering van de mededinging  De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland zette met zijn uitspraak van 10…

Kan in hoger beroep toch worden ingegrepen in overeenkomst?

Kan in hoger beroep toch worden ingegrepen in overeenkomst?

Een inschrijver die het niet eens is met de gunningsbeslissing, kan daartegen in kort geding bezwaar maken. Als binnen de wettelijke opschortende termijn van 20 kalenderdagen een kort geding aanhangig is gemaakt, moet de aanbestedende dienst wachten met het sluiten van de met de gunningsbeslissing beoogde overeenkomst, totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan. Anders is de overeenkomst vernietigbaar. Als de voorzieningenrechter in het voordeel van de aanbestedende dienst beslist, mag de aanbestedende dienst de overeenkomst sluiten. Hij hoeft dan niet te vrezen dat de rechter in ho…

Is stilstand vooruitgang?

Is stilstand vooruitgang?

Op 12 februari 2021 heeft de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over een pakket van maatregelen om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbestedingen te verbeteren. Een maatregel die in het oog springt is de beoogde introductie van opschortende termijnen voor het afhandelen van klachten. Is stilstand vooruitgang?  Opschortende termijnen bij klacht over 'design van de aanbesteding’  Er bestaat al een verplichte opschortende termijn voorafgaand het sluiten van de met de gunningsbeslissing beoogde overeenkomst (art. 2.127 Aw 20…

Is een benaderverbod in aanbestedingsstukken toelaatbaar?

Is een benaderverbod in aanbestedingsstukken toelaatbaar?

In bijna in iedere aanbestedingsleidraad kom je hem tegen; het benaderverbod. Ondernemers mogen met vragen of opmerkingen over de aanbesteding alleen contact opnemen met de in de aanbestedingsleidraad genoemde persoon. Benaderen zij toch iemand anders, dan volgt uitsluiting van deelname aan de procedure. Je komt het benaderverbod zo vaak tegen, dat je er misschien nooit over hebt nagedacht: mogen aanbesteders wel een benaderverbod opnemen in hun aanbestedingsstukken? Die vraag kreeg het Hof Den Haag onlangs te beantwoorden.  Facultatieve uitsluitingsgrond ‘onrechtmatige beïnvloeding’  De vra…

Moeten bewijsstukken van vóór de datum van inschrijving dateren? (II)

Moeten bewijsstukken van vóór de datum van inschrijving dateren? (II)

Vorig jaar februari schreef ik een column naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank Oost-Brabant. Dit vonnis gaat over een verklaring van de belastingdienst, een van de bewijsstukken om aan te tonen dat op de ondernemer geen uitsluitingsgrond van toepassing is. Uit het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant volgt dat bewijsstukken, zoals een verklaring van de belastingdienst, op het tijdstip van inschrijving door de betrokken instantie moeten zijn afgegeven, ook al hoeven zij pas ná inschrijving op verzoek van de aanbesteder te worden verstrekt. In mijn column plaatste ik een kritische k…

Proportionaliteitstoets bij beoordeling van gebrek in inschrijving

Proportionaliteitstoets bij beoordeling van gebrek in inschrijving

Over de ruimte voor het herstel van een gebrek in een inschrijving is in de afgelopen decennia veel rechtspraak verschenen. Belangrijke mijlpalen vormen het SAG ELV Slovensko-arrest en het Manova-arrest van het Hof van Justitie EU. In het SAG ELV Slovensko-arrest formuleerde het Hof van Justitie een juridisch kader voor de bevoegdheid om een herstelmogelijkheid te bieden. In het Manova-arrest voegde het Hof van Justitie een element toe aan dit juridisch kader: als in de aanbestedingsstukken is vermeld dat bepaalde informatie of een bepaald stuk op straffe van uitsluiting moet worden verstrekt,…

Rechtspraak over herstelmogelijkheid werkt willekeur in de hand

Rechtspraak over herstelmogelijkheid werkt willekeur in de hand

De aanbesteder moet bij de beoordeling van een inschrijving uitgaan van de stukken die hij heeft ontvangen. Volgens de rechtspraak is het herstel van een gebrek alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Het verbeteren of aanvullen van een inschrijving kan namelijk tot willekeur leiden, iets wat de beginselen van gelijke behandeling en transparantie beogen uit te bannen. Naar mijn mening werkt de rechtspraak over het herstel van inschrijvingsgebreken willekeur juist in de hand. Lot in handen van aanbesteder Voor die willekeur zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Omwille van de ruimte beh…

Kan vendor lock-in beroep op ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ rechtvaardigen?

Kan vendor lock-in beroep op ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ rechtvaardigen?

Als klant kun je afhankelijk worden van een bepaalde leverancier; overstappen op een andere leverancier is niet mogelijk of zeer kostbaar. Dit heet een ‘vendor lock-in'. Een vendor lock-in is in het algemeen erg vervelend, maar als aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf kun je van de nood een deugd maken. Een vendor lock-in kan er namelijk toe leiden dat de opdracht maar door één bepaalde leverancier kan worden uitgevoerd. Dan heeft aanbesteden geen zin en komt de ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ (lees: onderhands gunnen) in beeld.   Auteursrechten op broncode  Een mooi…

Mag aanbestedende dienst onderaanneming beperken?

Mag aanbestedende dienst onderaanneming beperken?

Mijn inspiratie voor columns haal ik vaak uit rechtspraak. De coronacrisis treft vrijwel alle facetten van de maatschappij, dus ook de rechtspraak. Vermoedelijk zijn hierdoor in de afgelopen weken weinig uitspraken verschenen in aanbestedingsgeschillen. Daarom bespreek ik in deze column twee uitspraken van het Hof van Justitie van de EU van eind vorig jaar. Het HvJ EU had in deze zaken de vraag te beantwoorden of een aanbesteder het percentage van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven mag beperken.    Recht van beroep op onderaanneming  In beide zaken ging het om een Italiaanse nat…

Mag opdracht ongewijzigd opnieuw worden aanbesteed?

Mag opdracht ongewijzigd opnieuw worden aanbesteed?

Een aanbesteder mag een aanbestedingsprocedure afbreken zonder dat daarvoor bijzondere omstandigheden zijn vereist. De vrijheid van de aanbesteder om een opdracht opnieuw aan te besteden is beperkter. Als uitgangspunt geldt dat dit alleen is toegestaan, wanneer de voorwaarden van de opdracht wezenlijk worden gewijzigd. Er zijn uitzonderingen op dit uitgangspunt. Een hiervan komt aan de orde in een uitspraak van de rechtbank Gelderland. Onvoldoende concurrentie Een aanbesteder mag een aanbestedingsprocedure staken, wanneer het concurrentieniveau te laag is, bijvoorbeeld omdat er maar een geld…

Uitsluitingsgronden en zelfreinigende maatregelen

Uitsluitingsgronden en zelfreinigende maatregelen

Fouten kun je maar beter ruiterlijk toegeven. Dat geldt niet alleen voor onjuiste tweets over beweerdelijk wangedrag van bepaalde bevolkingsgroepen, maar ook voor fouten die hebben geleid tot uitsluiting van deelname aan een aanbestedingsprocedure. Een inschrijver die vanwege een ‘ernstige beroepsfout’ van deelname aan een aanbestedingsprocedure was uitgesloten, kan hierover meepraten, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Aanbesteder, let op gelijk speelveld tussen bestaande dienstverlener en andere inschrijvers!

Aanbesteder, let op gelijk speelveld tussen bestaande dienstverlener en andere inschrijvers!

De aanbesteder moet natuurlijk altijd een gelijk speelveld tussen inschrijvers waarborgen, maar bij het aanbesteden van een opdracht die de continuering van lopende diensten omvat, verdient dit aspect extra aandacht. De kans is namelijk groot dat de bestaande dienstverlener ten opzichte van andere potentiële inschrijvers over een kennisvoorsprong beschikt. De aanbesteder zal voldoende informatie moeten verstrekken in de aanbestedingsstukken om concurrentievervalsing te voorkomen. Bij een aanbesteding van uitvaartdiensten ging dit volgens de rechtbank Amsterdam mis. Wanneer iemand komt te ove…

Wat moet ondernemer doen om aanbestedingsstukken te begrijpen?

Wat moet ondernemer doen om aanbestedingsstukken te begrijpen?

Aanbesteders zijn verplicht de voorwaarden en criteria van een opdracht op een “duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze” te formuleren. Dat neemt niet weg dat belangstellende ondernemers hun best moeten doen om de aanbesteder te begrijpen. De rechtspraak is vaak streng voor ondernemers. Als aan de inschrijvingsleidraad zelf geen touw is vast te knopen, is de bedoeling van de aanbesteder mogelijk uit voetnoot 29 van bijlage 57 te achterhalen. In een recente zaak bij de rechtbank Den Haag, waarin een onduidelijke geschiktheidseis ter discussie stond, kwam de aanbesteder er niet genadig van…

Aanbesteder, let op bij afwijzen van abnormaal lage inschrijving

Aanbesteder, let op bij afwijzen van abnormaal lage inschrijving

Een aanbesteder kan op grond van artikel 2.116 van de Aanbestedingswet een ‘abnormaal lage inschrijving’ afwijzen. De beoordeling of daarvan sprake is, is een discretionaire bevoegdheid van de aanbesteder. De aanbesteder moet wel zorgvuldig te werk gaan bij het onderzoek naar de inschrijving en alle voorgeschreven stappen afronden, zo blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Een aanbesteder die te snel zijn conclusies trekt, riskeert door de rechter te worden teruggefloten.

Mag aanbesteder in compatibiliteitseis naar merk verwijzen?

Mag aanbesteder in compatibiliteitseis naar merk verwijzen?

Veel producten die aanbesteders door middel van aanbestedingsprocedures aanschaffen staan niet op zichzelf. Zij moeten kunnen functioneren in combinatie met reeds aangeschafte producten en systemen. ICT-producten zijn hier een goed voorbeeld van. Mag een aanbesteder in de aanbestedingsstukken naar merken van bestaande producten en systemen verwijzen om de compatibiliteit van de te leveren producten te waarborgen? En zo ja, onder welke voorwaarden? De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) laat in een recent gepubliceerd advies (advies 520) zijn licht schijnen over dit onderwerp.

Wanneer kan aanbesteder met beroep op dwingende spoed afzien van reguliere Europese aanbestedingsprocedure?

Wanneer kan aanbesteder met beroep op dwingende spoed afzien van reguliere Europese aanbestedingsprocedure?

Wanneer de uitkomst van een reguliere Europese aanbestedingsprocedure niet kan worden afgewacht, is de aanbesteder bevoegd de ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ toepassen (lees: onderhands gunnen). Als voorwaarde geldt dat de dwingende spoed is veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen, die bovendien niet aan de aanbesteder zijn te wijten (art. 2.32 lid 1 sub c en 3.36 lid 1 sub d Aw).

Kunnen hoge transitiekosten beroep op uitzondering aanbestedingsplicht rechtvaardigen?

Kunnen hoge transitiekosten beroep op uitzondering aanbestedingsplicht rechtvaardigen?

Artikel 2.32 lid 1 van de Aanbestedingswet biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid de ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ toe te passen (lees: onderhands gunnen), wanneer een opdracht om ‘technische redenen’ maar aan één bepaalde ondernemer kan worden gegund. Het hof Amsterdam oordeelt in een recent arrest dat de hoogte van de transitiekosten bij een overstap op een andere ondernemer een rol kan spelen bij de beoordeling of een beroep op deze bepaling gerechtvaardigd is.

Waarop te letten bij boetebeding en bonus-malusregeling?

Waarop te letten bij boetebeding en bonus-malusregeling?

Boetebedingen en bonus-malusregelingen zijn populaire instrumenten onder aanbesteders om een opdrachtnemer aan te sporen de voorwaarden van een opdracht na te leven. Ondernemers zijn over het algemeen minder enthousiast en stellen vaak vragen over deze bepalingen. In een nuttig deeladvies ‘ten overvloede’ geeft de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) aan waarop een aanbesteder moet letten bij het opstellen van een boetebeding of een bonus-malusregeling.

“Er zijn (…) grenzen aan de verwarring die een aanbesteder met foute antwoorden mag zaaien”

“Er zijn (…) grenzen aan de verwarring die een aanbesteder met foute antwoorden mag zaaien”

De titel van deze column is een citaat uit een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam. Hoewel op de aanbesteder de plicht rust de voorwaarden van een aanbestedingsprocedure op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te formuleren, trekken inschrijvers toch vaak aan het kortste eind in geschillen waarin de transparantie van de aanbestedingsvoorwaarden ter discussie staat. ‘Had je maar vragen moeten stellen’, krijgen inschrijvers dan te horen. In de zaak bij de rechtbank Amsterdam maakte de aanbesteder het al te bont en ging dit verweer niet op.

Moeten bewijsstukken van vóór de datum van inschrijving dateren?

Moeten bewijsstukken van vóór de datum van inschrijving dateren?

Bij een openbare aanbestedingsprocedure hoeft alleen de inschrijver die de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ heeft gedaan, bewijsstukken te verstrekken om aan te tonen dat op hem geen uitsluitingsgrond van toepassing is (art. 2.102 Aw 2012). Het verstrekken van bewijsstukken vindt dus ná inschrijving plaats. Toch moet de inschrijver al op het tijdstip van het indienen van de inschrijving in het bezit zijn van de bewijsstukken, althans dat vindt de rechtbank Oost-Brabant.

Hoe flexibel is de raamovereenkomst?

Hoe flexibel is de raamovereenkomst?

De raamovereenkomst is een geliefd inkoopinstrument onder aanbestedende diensten. Zolang de werkelijke afname niet totaal uit de pas loopt met de geprognotiseerde hoeveelheid, zijn opdrachten efficiënt én rechtmatig op basis van de gesloten raamovereenkomst te gunnen, zo is de gedachte. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) perkt de flexibiliteit van de raamovereenkomst in een recente uitspraak in.

Naar een uniforme behandeling van gebreken in inschrijvingen

Naar een uniforme behandeling van gebreken in inschrijvingen

Hoe ga je als aanbesteder om met een inschrijver die een beroep doet op een onderaannemer om aan een geschiktheidseis te voldoen, maar dit niet op de juiste wijze vermeldt in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en bovendien vergeet het UEA van zijn onderaannemer bij zijn inschrijving te voegen?

Vormvereisten bij inschrijven op aanbesteding

Vormvereisten bij inschrijven op aanbesteding

Ondernemers die inschrijven op aanbestedingen herkennen het vast: het in te dienen plan van aanpak is gebonden aan een maximumaantal pagina’s. En ook het lettertype en de lettergrootte zijn voorgeschreven. Deze vormvereisten moeten ervoor zorgen dat inschrijvers over dezelfde ruimte beschikken voor de beschrijving van hun aanbieding. Het is belangrijk deze vormvereisten nauwgezet op te volgen, zo blijkt maar weer eens uit een vonnis van de rechtbank Den Haag.

Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver vermelden?

Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver vermelden?

De aanbesteder moet in de mededeling van de gunningsbeslissing de ‘kenmerken en relatieve voordelen’ van de uitgekozen inschrijving vermelden (2.130 lid 2 Aw). Met andere woorden: hij moet de gunningsbeslissing motiveren. Betekent dit dat de aanbesteder de prijs van de winnende inschrijver kenbaar moet maken, als de ‘laagste prijs’ het gunningscriterium is?

Aanbesteder, laat contract niet in een la verdwijnen!

Aanbesteder, laat contract niet in een la verdwijnen!

Als de handtekeningen onder het contract zijn gezet, wil de aandacht voor aanbestedingsrechtelijke verplichtingen weleens verslappen. Maar een correctie uitvoering van een gegunde opdracht is niet alleen in het belang van de aanbesteder en eventuele eindgebruikers, maar ook noodzakelijk om de gelijke behandeling van ondernemers te waarborgen. Dat een aanbesteder bij tekortschieten van de opdrachtnemer ook te maken heeft met het aanbestedingsrecht, wordt nog eens onderstreept in een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Wanneer mag aanbesteder naar merk verwijzen?

Wanneer mag aanbesteder naar merk verwijzen?

Het valt niet altijd mee de specificaties van een opdracht functioneel of met behulp van normen te omschrijven. Verwijzen naar een merk is echter slechts onder uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Het simpelweg toevoegen van de woorden “of gelijkwaardig” aan de omschrijving van het product is, anders dan weleens wordt gedacht, onvoldoende.

Aanbesteders, let op voldoende deskundigheid beoordelingscommissie!

Aanbesteders, let op voldoende deskundigheid beoordelingscommissie!

Het is voor een ondernemer in het algemeen lastig om de beoordeling van inschrijvingen aan de hand van kwalitatieve gunningscriteria aan te vechten. Volgens vaste rechtspraak komt de aanbesteder namelijk een ruime mate van beoordelingsvrijheid toe. De rechter neemt geen plaats op de stoel van de aanbesteder.

Is prijs een vies woord?

Is prijs een vies woord?

Voor consumenten speelt de prijs vaak een belangrijke rol bij het doen van grote aankopen. In aanbestedingsland lijkt prijs steeds meer een vies woord te worden. Gunning op basis van prijs zou leiden tot ‘vechtcontracten’ en een ‘race naar de bodem’.

Wat is ‘onomstotelijk’ bewijs?

Wat is ‘onomstotelijk’ bewijs?

Gunningscriteria moeten controleerbaar zijn. Een aanbestedende dienst kan niet simpelweg afgaan op de blauwe ogen van een inschrijver, maar moet daadwerkelijk kunnen toetsen in welke mate een inschrijving beantwoordt aan de gunningscriteria (art. 2.113a Aanbestedingswet).

Zijn woningcorporaties aanbestedende diensten?

Zijn woningcorporaties aanbestedende diensten?

De Europese Commissie heeft Nederland op de korrel. Zij vindt dat Nederlandse woningcorporaties als aanbestedende diensten zijn aan te merken en daarom de Europese aanbestedingsregels moeten naleven. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt het standpunt van de Europese Commissie niet, zo blijkt uit haar reactie op vragen van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken.

Wat is de omvang van de motiveringsplicht?

Wat is de omvang van de motiveringsplicht?

Artikel 2.130 lid 1 van de Aanbestedingswet bepaalt dat de mededeling van de gunningsbeslissing de ‘relevante redenen’ moet bevatten. Blijkens artikel 2.130 lid 2 van de Aanbestedingswet wordt daaronder in ieder geval verstaan de ‘kenmerken en relatieve voordelen van de uitkozen inschrijving’ (en de naam van de begunstigde).

Aanbestedingswet opnieuw in de steigers

Aanbestedingswet opnieuw in de steigers

De Aanbestedingswet is medio 2016 ingrijpend herzien, maar staat nu alweer in de steigers. Op 21 december 2017 hebben de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend dat strekt tot wijziging van (onder meer meer) de Aanbestedingswet.

Geheimhoudingsplicht

Geheimhoudingsplicht

Afgewezen inschrijvers vragen zich weleens af of de winnende inschrijver wel voldoet aan de gestelde eisen. Soms vragen zij de aanbesteder inzage te geven in de aanbieding van de winnende inschrijver, zodat zij dit zelf kunnen controleren. Is de aanbesteder verplicht deze informatie met afgewezen inschrijvers te delen? Deze vraag kwam aan de orde in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Beroep bekwaamheid derde toegestaan bij meervoudig onderhandse procedure?

Beroep bekwaamheid derde toegestaan bij meervoudig onderhandse procedure?

Als een ondernemer niet zelfstandig kan voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen, dan kan hij een beroep doen op de draagkracht of bekwaamheid van een derde. Deze rechtsregel vloeit voort uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en is inmiddels in de Aanbestedingswet opgenomen, in de artikelen 2.92 en 2.94 om precies te zijn.

Wat doe je met een foute koppeling in een prijzenblad?

Wat doe je met een foute koppeling in een prijzenblad?

Een foute koppeling in een prijzenblad, twee inschrijvers die hier ieder op geheel eigen wijze mee omgaan en een aanbesteder die eigenhandig een inschrijving aanpast. Dat zijn de ingrediënten van een interessant vonnis dat de rechtbank Amsterdam kortgeleden heeft gewezen.

Waar ligt de grens van de onderzoeksplicht van de aanbesteder?

Waar ligt de grens van de onderzoeksplicht van de aanbesteder?

Een aanbesteder mag in principe uitgaan van de juistheid van de informatie die een inschrijver hem heeft verstrekt. Bij gerede twijfel rust op de aanbesteder een onderzoeksplicht. Maar die onderzoeksplicht geeft de aanbesteder geen vrijbrief om de inschrijver het hemd van het lijf kan vragen. Onderzoek naar de geldigheid van een inschrijving mag niet neerkomen op het stellen van nieuwe eisen, zo bevestigt een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

Welke mate van proactiviteit mag aanbesteder van inschrijvers verwachten?

Welke mate van proactiviteit mag aanbesteder van inschrijvers verwachten?

Aanbesteders verwachten van ondernemers die belangstelling hebben voor een opdracht een proactieve houding. Dat is goed te begrijpen. Natuurlijk ligt het op de weg van de aanbesteder om heldere criteria te formuleren en – meer in het algemeen – de aanbestedingsregels na te leven. Maar als de aanbestedingsstukken onverhoopt toch onduidelijk zijn of ongeoorloofde criteria bevatten, dan is het aan ondernemers om hun bezwaren in een vroeg stadium kenbaar te maken.

BVP, is dat wel een goed idee?

BVP, is dat wel een goed idee?

Best Value Procurement (BVP) is een inkoopmethodiek die aanbesteders de kans biedt de expertise van inschrijvers optimaal te benutten. Door de opdracht functioneel te omschrijven en het aantal randvoorwaarden te beperken, krijgen inschrijvers ruimte om zich op kwaliteit van hun concurrenten te onderscheiden. Toch is BVP niet altijd een verstandige keuze. Een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland illustreert dit.

Welke betekenis heeft literatuur over BVP in aanbestedingsprocedure?

Welke betekenis heeft literatuur over BVP in aanbestedingsprocedure?

Aanbesteden volgens de BVP-methodiek (Best Value Procurement) is populair. Over BVP is al veel gezegd en geschreven. Veel ondernemers die regelmatig inschrijven op BVP-aanbestedingen hebben zich in deze methodiek verdiept. Zij lezen boeken, bezoeken workshops of volgen cursussen. Maar welke waarde heeft de daarmee opgedane kennis in een concrete aanbestedingsprocedure? De Rechtbank Gelderland heeft in een recent vonnis zijn licht laten schijnen over deze materie.

Aanbesteders, let op controleerbaarheid criteria!

Aanbesteders, let op controleerbaarheid criteria!

Aanbesteders willen niet dat een opdrachtnemer tijdens de looptijd van een opdracht in zwaar weer terecht komen en de dienstverlening noodgedwongen neerleggen, omdat de overeengekomen prijzen te laag zijn. Artikel 2.116 van de Aanbestedingswet bevat regels voor het toetsen en afwijzen van een ‘abnormaal lage inschrijving’, die aanbesteders hiervoor tot op zekere hoogte kunnen behoeden.

Referentieopdracht van onderaannemer optellen bij eigen referentieopdracht, mag dat?

Referentieopdracht van onderaannemer optellen bij eigen referentieopdracht, mag dat?

Aanbesteders stellen vaak eisen aan de beroepsbekwaamheid van inschrijvers. Bekend zijn de ‘kerncompetenties’. Inschrijvers tonen door middel van referentieopdrachten aan dat zij over de gevraagde kerncompetenties beschikken. Een inschrijver die niet zelf over een passende referentieopdracht beschikt, kan een beroep doen op de bekwaamheid van een derde, mits hij aantoont dat hij over de middelen van die derde kan beschikken.

Let op: oude Gedragsverklaring Aanbesteden na 1 juli 2017 niet langer geldig!

Let op: oude Gedragsverklaring Aanbesteden na 1 juli 2017 niet langer geldig!

Om de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving soepel te laten verlopen bevatten wetten vaak overgangsrecht. Dit geldt ook voor de Aanbestedingswet 2012, die per 1 juli 2016 ingrijpend is gewijzigd. Zo bepaalt artikel 4.33 van de Aanbestedingswet - kort samengevat - dat de nieuwe regels niet van toepassing zijn op aanbestedingsprocedures die voor inwerkingtreding van de gewijzigde wet al zijn gestart.

Transparantie voorwaarden aanbesteding

Transparantie voorwaarden aanbesteding

Aanbesteders moeten de beginselen van gelijke behandeling en transparantie respecteren. Het transparantiebeginsel verplicht aanbesteders alle voorwaarden en modaliteiten op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te formulieren. Hoe ver moet je daar als aanbesteder in gaan?

Heeft de model K-verklaring nog bestaansrecht?

Heeft de model K-verklaring nog bestaansrecht?

Door middel van de zogenaamde model K-verklaring verklaart een ondernemer dat zijn inschrijving – kort gezegd – niet tot stand is gekomen onder invloed van verboden prijsafspraken. De model K-verklaring is in het Aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004) geïntroduceerd en is in latere versies van het ARW, waaronder de laatste versie, het ARW 2016, gehandhaafd. Heeft de model K-verklaring nog wel bestaansrecht?

Hoe kun je als aanbesteder een inschrijver frustraties besparen?

Hoe kun je als aanbesteder een inschrijver frustraties besparen?

Een groot aantal rechtszaken over aanbestedingen gaat over het al dan niet bieden van een herstelmogelijkheid in geval van een gebrek in een inschrijving. Een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland vormt een nieuwe loot aan de stam van de rechtspraak op dit gebied. Deze uitspraak toont ook het belang aan van een juiste volgorde van de stappen die een aanbesteder moet nemen, als hij een gebrek in een inschrijving ontdekt.

Is er plaats voor proportionaliteitstoets bij gebrek in inschrijving?

Is er plaats voor proportionaliteitstoets bij gebrek in inschrijving?

Een inschrijving die niet voldoet aan de voorwaarden in de aanbestedingsstukken is ongeldig. Als het gebrek eenvoudig te herstellen is, dan mag de aanbesteder de betreffende inschrijver daartoe in de gelegenheid stellen. Op deze regel geldt een belangrijke uitzondering. Is in de aanbestedingsstukken bepaald dat een gebrek tot uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure leidt? Dan mag de aanbesteder geen herstelmogelijkheid bieden aan de inschrijver.

Moet aanbesteder onderzoek doen naar onderlinge afstemming van inschrijvingen?

Moet aanbesteder onderzoek doen naar onderlinge afstemming van inschrijvingen?

De aanbestedingsregels stimuleren vrije, eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Onderlinge afstemming van inschrijvingen (collusie) doet ernstig afbreuk aan de concurrentie en moet daarom te allen tijde worden vermeden. Moet een aanbesteder onderzoek doen naar collusie? En zo ja, hoe ver reikt die onderzoeksplicht? Deze vragen kwamen aan de orde in een recente aanbestedingszaak bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Komt pech bij proof of concept voor risico van inschrijver?

Komt pech bij proof of concept voor risico van inschrijver?

Vaak hoeven ondernemers voor definitieve gunning nog niet aan te tonen dat zij daadwerkelijk in staat zijn de opdracht conform de gestelde eisen uit te voeren. Maar de aanbesteder die het zekere voor het onzekere wil nemen, kan de voorlopige winnaar aan een ‘proeve van bekwaamheid’ (ook wel bekend als proof of concept) onderwerpen.

Manipulatieve inschrijving

Manipulatieve inschrijving

Veel aanbesteders verbieden in hun aanbestedingsstukken manipulatief inschrijven. Op zich is dat begrijpelijk. Aanbesteders willen de opdracht gunnen aan de inschrijver die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt in plaats van een partij die de gunningscriteria het beste weet te bespelen.

Moet ondernemer boete van ACM in eigen verklaring vermelden?

Moet ondernemer boete van ACM in eigen verklaring vermelden?

Een aanbesteder kan een ondernemer die een ‘ernstige fout’ heeft begaan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf uitsluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure. Dan moet hij wel de in artikel 2.87 lid 1 sub c van de Aanbestedingswet bedoelde facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing hebben verklaard in de aanbestedingsstukken.

Heeft aanbesteder vrijheid bij toekennen van gewicht aan kwaliteitscriteria?

Heeft aanbesteder vrijheid bij toekennen van gewicht aan kwaliteitscriteria?

Ondernemers klagen weleens dat aanbesteders te weinig gewicht toekennen aan criteria die zien op kwaliteit, waardoor prijs uiteindelijk de doorslag geeft. In een recente zaak bij de Rechtbank Overijssel vond een ondernemer dat juist te veel gewicht was toegekend aan het criterium kwaliteit. Welke regels gelden voor het bepalen van de verhouding tussen prijs en kwaliteit?

Mag aanbesteder terugkomen van herstelmogelijkheid?

Mag aanbesteder terugkomen van herstelmogelijkheid?

Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald. Dat moet ook een aanbesteder hebben gedacht die inschrijvingen ongeldig verklaarde, nadat hij de betrokken inschrijvers eerder in de gelegenheid had gesteld een gebrek te herstellen. Maar gezegden gaan niet altijd op in de aanbestedingspraktijk, althans niet volgens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

Mag aannemer op basis van past performance deelname aan meervoudig onderhandse procedure worden ontzegd?

Mag aannemer op basis van past performance deelname aan meervoudig onderhandse procedure worden ontzegd?

Aanbesteders lijken steeds vaker rekening te houden met prestaties in het verleden (past performance) bij het selecteren van ondernemers bij aanbestedingen. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft een tijdje terug een interessante uitspraak gedaan over toepassing van past performance als criterium voor het selecteren van aannemers voor deelname aan een meervoudig onderhandse procedure.

Ondernemer, let op voorschriften voor contact met aanbesteder!

Ondernemer, let op voorschriften voor contact met aanbesteder!

Als je op een aanbesteding hebt ingeschreven, wil je natuurlijk graag weten hoe je het ervan af hebt gebracht. Het is dan misschien verleidelijk om een telefoontje te plegen met een medewerker van de aanbesteder die bij de beoordeling van de inschrijvingen betrokken is geweest. Dit kan grote gevolgen hebben, zo blijkt maar weer eens uit een recent vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

Hoe moet aanbesteder omgaan met klacht over belangenconflict?

Hoe moet aanbesteder omgaan met klacht over belangenconflict?

Aanbesteders moeten belangenconflicten te allen tijde zien te vermijden. Financiële, economische of andere persoonlijke belangen van personen van medewerkers of adviseurs van de aanbesteder mogen de uitkomst van een aanbesteding niet beïnvloeden. Hoe moet een aanbesteder handelen, als iemand een vermeend belangenconflict aan de kaak stelt?

Is inschrijver verplicht planning op verzoek van aanbesteder te wijzigen?

Is inschrijver verplicht planning op verzoek van aanbesteder te wijzigen?

Soms botert het niet tussen de aanbesteder en de inschrijver die (voorlopig) als winnaar uit de bus is gekomen. In een recente zaak vond de aanbesteder dat de planning van de winnende inschrijver niet deugde. Hij verzocht de inschrijver de planning aan te passen, maar deze weigerde dit. De opdracht was nog niet definitief gegund en de inschrijver vond dat het eerst tijd was voor het plaatsen van een handtekening onder het contract. Daarna zou de planning wel aan de orde komen.

Welke regels zijn van toepassing op aanbesteding?

Welke regels zijn van toepassing op aanbesteding?

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet in werking getreden. De aanbestedingspraktijk bevindt zich op dit moment in een overgangsfase. Weet u precies welke regels in een concreet geval van toepassing zijn? De Nederlandse wetgever heeft het de aanbestedingspraktijk niet gemakkelijk gemaakt.

Wat is een redelijke Alcatel-termijn in meervoudig onderhandse procedure?

Wat is een redelijke Alcatel-termijn in meervoudig onderhandse procedure?

Het is als aanbesteder meestal verstandig om voor het sluiten van een overeenkomst een opschortende termijn in acht te nemen (Alcatel-termijn). Ook wanneer dit niet verplicht is op grond van de Aanbestedingswet, bijvoorbeeld in een meervoudig onderhandse procedure. Op die manier krijgen inschrijvers de kans de gunningsbeslissing aan te vechten en zijn eventuele vergissingen bij de beoordeling van de inschrijvingen nog eenvoudig door de aanbesteder recht te zetten.

Is zorgverzekeraar toch aanbestedende dienst?

Is zorgverzekeraar toch aanbestedende dienst?

Twee jaar geleden deed een vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant veel stof opwaaien. De voorzieningenrechter van deze rechtbank oordeelde namelijk, dat een zorgverzekeraar (CZ) een aanbestedende dienst is en dus verplicht is bij inkoopprocedures de regels in de Aanbestedingswet na te leven. Toen het Hof Den Bosch dit vonnis in hoger beroep vernietigde en oordeelde dat de betrokken zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is, is de storm gaan liggen.

Waarom is volledigheid motivering van gunningsbeslissing zo belangrijk?

Waarom is volledigheid motivering van gunningsbeslissing zo belangrijk?

Aanbesteders zijn verplicht om de gunningsbeslissing te motiveren. Die motivering moet direct volledig zijn. Er bestaat een beperkte mogelijkheid om de gunningsbeslissing in een later stadium toe te lichten. Maar aanvullen van de motivering van de gunningsbeslissing is uit den boze. Doet de aanbesteder dit toch, dan mag de rechter daarmee geen rekening houden. In een recente uitspraak bevestigt de Rechtbank Den Haag deze regel.

Vermoeden van concurrentievervalsing voldoende reden voor intrekking aanbesteding?

Vermoeden van concurrentievervalsing voldoende reden voor intrekking aanbesteding?

Aanbesteders wijzen in hun aanbestedingsstukken vaak een vaste contactpersoon aan. Op het benaderen van andere bij de aanbesteding betrokken personen staat meestal een zware sanctie voor ondernemers; uitsluiting van deelname aan de aanbesteding. Deze regels beogen de aanbesteding eerlijk te laten verlopen. Maar wat als een medewerker van de aanbesteder zelf deze regels aan zijn laars lapt? Deze kwestie kwam aan de orde in een recente zaak bij de Rechtbank Den Haag.

CV van sleutelfunctionaris als gunningscriterium, mag dat?

CV van sleutelfunctionaris als gunningscriterium, mag dat?

Selectiecriteria hebben betrekking op de ondernemer en gunningscriteria op de aanbieding. Bestaat er dan helemaal geen ruimte om bij de beoordeling van aanbiedingen rekening te houden met de kwalificaties en ervaring van een ondernemer? Deze kwestie kwam aan de orde in een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Aanbesteders, let op met het stellen van SROI-eisen

Aanbesteders, let op met het stellen van SROI-eisen

Aanbesteders nemen in hun aanbestedingsstukken regelmatig voorwaarden op over de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de opdracht. Dit staat bekend als ‘Social Return On Investment’, afgekort tot SROI. Dit is in principe toegestaan. Maar net als met andere bevoegdheden, is de bevoegdheid van aanbesteders om SROI-eisen te stellen niet onbegrensd. SROI-eisen moeten onder meer proportioneel zijn. Daarbij spelen de aard en omvang van de opdracht een belangrijk

Mag aanbesteder onderaannemer voorschrijven?

Mag aanbesteder onderaannemer voorschrijven?

Bij een Europese aanbesteding gelden strikte regels voor het selecteren van gegadigden en het maken van een keuze voor een aanbieding. Maar hoe zit het met het maken van een keuze voor onderaannemers? Mag een aanbesteder de winnende inschrijver verplichten voor de uitvoering van een opdracht een specifieke onderaannemer in te schakelen? De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) beantwoordt deze vraag in een kort geleden gepubliceerd advies bevestigend.

Hoe ver kan aanbesteder gaan met samenvoegen van opdrachten?

Hoe ver kan aanbesteder gaan met samenvoegen van opdrachten?

Artikel 1.5 van de Aanbestedingswet verbiedt aanbesteders opdrachten onnodig samen te voegen. Maar wat is ‘onnodig’? Anders gezegd, hoeveel ruimte heeft een aanbesteder om een groot aantal uiteenlopende opdrachten samen te voegen? Volgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam veel.

Wanneer is beroep op referentieopdracht van derde toegestaan?

Wanneer is beroep op referentieopdracht van derde toegestaan?

Als een ondernemer niet beschikt over de benodigde ervaring om voor gunning van een bepaalde overheidsopdracht in aanmerking te komen, dan kan hij een beroep doen op een referentieopdracht van een derde. Hiervoor geldt wel een belangrijke voorwaarde. De ondernemer moet namelijk aantonen, dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van deze derde. Deze voorwaarde gaat verder dan een formaliteit, zo blijkt uit een recent arrest van het Hof van Justitie

Gevolgen niet-tijdige implementatie aanbestedingsrichtlijnen

Gevolgen niet-tijdige implementatie aanbestedingsrichtlijnen

Inkopers en anderen die regelmatig met aanbestedingen te maken hebben zal het niet zijn ontgaan: de wetgever is er niet in geslaagd de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen tijdig te implementeren. Op 18 april 2016 had de Aanbestedingswet moeten zijn gewijzigd, maar de voltooiing van dit wetgevingsproces laat in ieder geval tot 1 juli 2016 op zich wachten.

Private aanbesteding

Private aanbesteding

Bij de termen ‘aanbesteding’ en ‘aanbestedingsprocedure’ denkt u misschien al gauw aan door overheden geïnitieerde inkoopprocedures. De beginselen en regels die hiervoor gelden, zijn te vinden in de Aanbestedingswet 2012. Maar de Aanbestedingswet 2012 heeft een beperkte werkingssfeer; in principe zijn alleen zogenaamde ‘aanbestedende diensten’ en 'speciale-sectorbedrijven' aan deze wet gebonden.

Motiveringsgebrek samenvoeging opdrachten grond voor intrekking aanbesteding?

Motiveringsgebrek samenvoeging opdrachten grond voor intrekking aanbesteding?

Als een aanbestedende dienst beslist om twee of meer opdrachten samen te voegen, dan moet hij dit in de aanbestedingsstukken motiveren (art. 1.5 lid 3 Aanbestedingswet). Die motivering hoort eigenlijk thuis in de inschrijvingsleidraad, maar de nota van inlichtingen biedt nog gelegenheid om dit gebrek te herstellen. Maar als de termijn voor het indienen van een inschrijving is gesloten en de opdracht voorlopig is gegund, is het echt te laat.

Aanbesteder én inschrijver, let op level playing field bij aanbesteding!

Aanbesteder én inschrijver, let op level playing field bij aanbesteding!

Stel: je initieert als aanbestedende dienst een Europese aanbesteding voor het organiseren van een elektronische marktplaats voor de inhuur van professionals. Je bent een moderne organisatie, dus de aanbesteding verloopt volledig elektronisch, van aankondiging tot gunning. De voorlopige winnaar is - toeval of niet – de eigenaar van het digitale platform waarop aanbesteding plaatsvindt.

Selectie bij niet-openbare procedure op basis van Past Performance

Selectie bij niet-openbare procedure op basis van Past Performance

Bij een niet-openbare procedure mag slechts een beperkt aantal gegadigden een aanbieding doen. De aanbesteder selecteert deze gegadigden op basis van selectiecriteria. In een interessante zaak gaf een gemeente bij een Europese aanbesteding met Past Performance invulling aan een selectiecriterium. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland vond dit geen goed idee.

Aanbesteder, houd beoordeling prijs en kwaliteit strikt gescheiden!

Aanbesteder, houd beoordeling prijs en kwaliteit strikt gescheiden!

Als de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ het gunningscriterium is, vindt de beoordeling van inschrijvingen plaats op zowel prijs als kwaliteit. Om de objectiviteit van de beoordeling te waarborgen, is het verstandig ervoor te zorgen, dat de personen die zijn belast met de kwaliteitsbeoordeling geen kennis nemen van inschrijfprijzen; in ieder geval niet voordat de beoordeling op kwaliteit is afgerond. Dit is al een goede gewoonte van veel aanbesteders. Een gewoonte om in ere te houden, z

Hoe is marktconsultatie geregeld?

Hoe is marktconsultatie geregeld?

Soms heeft een aanbesteder behoefte aan informatie, voordat hij een aanbestedingsprocedure start, bijvoorbeeld om een scherp beeld te krijgen van wat de markt te bieden heeft. Een marktconsultatie kan in deze informatiebehoefte voorzien. Maar een aanbesteder moet erop letten dat bepaalde ondernemers hierdoor niet worden bevoordeeld, bijvoorbeeld door het behalen van een kennisvoorsprong.

Ontbreken van bijlage geen voor herstel vatbaar gebrek

Ontbreken van bijlage geen voor herstel vatbaar gebrek

De mogelijkheid om een gebrek in een inschrijving te herstellen komt regelmatig aan de orde in de rechtspraak over aanbestedingen. Daarom besteed ik in mijn blogs vaak aandacht aan dit onderwerp. Deze blog gaat het over het ontbreken van een bijlage waarin de inschrijver zich moest conformeren aan het programma van eisen. Inschrijving door ontbreken van bijlage onvolledig De zaak betrof een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer. In het beschrijvend document werd voor het programma van eisen verwezen naar een bijlage. Inschrijvers moesten de vragen in deze bijlage be…

Verhoogt documentatieplicht Aanbestedingswet transparantie?

Verhoogt documentatieplicht Aanbestedingswet transparantie?

De gewijzigde Aanbestedingswet bevat een behoorlijk aantal nieuwe maatregelen. Eén daarvan is de uitbreiding van de documentatieplicht voor aanbestedende diensten. De door de aanbestedende dienst op te stellen documentatie, ook wel bekend als het ‘aanbestedingsrapport’, zou inzicht moeten verschaffen in het besluitvormingsproces in een aanbestedingsprocedure.

Wat als grond voor intrekking aanbesteding ontbreekt?

Wat als grond voor intrekking aanbesteding ontbreekt?

Een aanbesteder is in principe bevoegd om een aanbesteding in te trekken. Maar de beginselen van gelijke behandeling en transparantie zijn van toepassing op alle beslissingen van de aanbesteder, dus ook op de beslissing tot intrekking van een aanbesteding. Het ontbreken van een deugdelijke grond voor intrekking van een aanbesteding kan daardoor verstrekkende gevolgen hebben, zo blijkt uit een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Gebrek model K-verklaring niet fataal

Gebrek model K-verklaring niet fataal

Enkele jaren geleden leek het nog onbegonnen werk; het aanvechten van een beslissing tot uitsluiting van deelname aan een aanbesteding vanwege een gebrek in de model K-verklaring. Er lijkt een kentering plaats te vinden en meer ruimte voor nuance te komen.

Aanbesteding geen loterij

Aanbesteding geen loterij

Heeft u een flinke prijs gewonnen in oudejaarsloterij? Niet? Hopelijk heeft u in het nieuwe jaar meer succes met het inschrijven op aanbestedingen. Misschien is het een geruststellende gedachte dat een aanbesteding geen loterij is. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft dit recent nog eens bevestigd.

Motivering gunningsbeslissing

Motivering gunningsbeslissing

Inschrijven op een aanbesteding kost ondernemers vaak veel tijd en energie. Bij een tegenvallende uitkomst hebben zij er belang bij te weten waarom de opdracht aan een ander is gegund. Deze informatie zou te halen moeten zijn uit de zogenaamde ‘mededeling van de gunningsbeslissing’. De mededeling van de gunningsbeslissing moet afgewezen ondernemers in staat stellen te beoordelen of de aanbestedingsprocedure volgens de regels is verlopen en of het zinvol is om bezwaar te maken.

Ondernemer, let op als aanbesteder vragen stelt over inschrijving!

Ondernemer, let op als aanbesteder vragen stelt over inschrijving!

Een aanbesteder kan onder bepaalde voorwaarden een ondernemer vragen zijn inschrijving te verduidelijken. Een aanbesteder doet dit in de regel niet voor niets. Krijg je als ondernemer een vraag over je inschrijving, dan is dit aan de ene kant goed nieuws. Waarschijnlijk is jouw aanbieding als beste uit de bus gekomen.

Hoe doe je beroep op referentieproject van gefailleerde vennootschap?

Hoe doe je beroep op referentieproject van gefailleerde vennootschap?

Een ondernemer die bij een Europese aanbesteding zelf niet voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van technische bekwaamheid, kan een beroep doen op de bekwaamheid van een ander. Op die manier kan hij toch in aanmerking komen voor de gunning van de opdracht. Zo is het bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van een referentieproject van een gefailleerde vennootschap waarvan activa zijn overgenomen.

Heraanbesteding bij onzorgvuldige raming

Heraanbesteding bij onzorgvuldige raming

Een aanbesteder is in principe bevoegd een aanbesteding in te trekken. Deze bevoegdheid is niet onbegrensd. De aanbesteder moet namelijk wel de algemene beginselen van gelijke behandeling en transparantie naleven. Zo mag een aanbesteder een aanbesteding niet intrekken, omdat de ondernemer die als winnaar uit de bus is gekomen hem eenvoudigweg niet aanstaat.

Maak tijdig bezwaar in aanbestedingsprocedure

Maak tijdig bezwaar in aanbestedingsprocedure

Waarschijnlijk weet u het al. Wanneer u als ondernemer het niet eens bent met de door de aanbesteder gestelde eisen, moet u tijdig aan de bel trekken. Anders loopt u het risico het recht om over die onregelmatigheden te klagen te verliezen. Dit wordt ook wel ‘rechtsverwerking’ genoemd, een verweer dat is ontleend aan een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Nieuwe gunningsbeslissing, nieuwe Alcatel-termijn?

Nieuwe gunningsbeslissing, nieuwe Alcatel-termijn?

Vaak wordt in de aanbestedingsstukken bepaald dat inschrijvers slechts binnen een bepaalde termijn (van meestal twintig dagen) bezwaar kunnen maken tegen de gunningsbeslissing. Deze termijn staat in de aanbestedingspraktijk ook wel bekend als de ‘Alcatel-termijn’.

Meerwerk en schriftelijke overeenstemming

Meerwerk en schriftelijke overeenstemming

Een aanspraak van de aannemer op vergoeding van meerwerk kan de opdrachtgever onaangenaam verrassen. Om de opdrachtgever daartegen te beschermen bepaalt art. 7:755 BW, dat de aannemer alleen recht heeft op een verhoging van de aanneemsom, als hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van de prijsverhoging die voortvloeit uit het meerwerk.

Gebruikerstest bij aanbesteding

Gebruikerstest bij aanbesteding

In een vonnis van 11 maart 2015 sprak de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant zich kritisch uit over het betrekken van eigen personeel door de aanbesteder bij een gebruikerstest die meewoog bij het bepalen van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Er zou volgens de voorzieningenrechter twijfel kunnen rijzen over de objectiviteit van de beoordeling.

Herstel gebrek aanmelding of inschrijving; bevoegdheid of verplichting?

Herstel gebrek aanmelding of inschrijving; bevoegdheid of verplichting?

Stel dat een aanbestedende dienst bevoegd is een ondernemer gelegenheid te bieden een gebrek in zijn aanmelding of inschrijving te herstellen. Is de aanbestedende dienst dan ook verplicht om de ondernemer te verzoeken zijn aanmelding of inschrijving te verbeteren? In een advies dat kort geleden is gepubliceerd beantwoordt de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) deze vraag bevestigend.

Algemene voorwaarden toepassen? Maak keuze!

Algemene voorwaarden toepassen? Maak keuze!

In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Er zijn veel verschillende sets beschikbaar (denk aan UAV, UAV-GC, AVA, ALIB, etc.). Als u algemene voorwaarden wil toepassen, is het belangrijk om een keuze te maken. Anders gaat het fout. In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) wordt dit goed duidelijk.

De Aanbestedingswet in de steigers

De Aanbestedingswet in de steigers

Begin 2014 zijn drie nieuwe Europese richtlijnen vastgesteld voor het gunnen van overheidsopdrachten. Deze richtlijnen moeten uiterlijk 18 april 2016 in nationaal recht zijn omgezet. Er staat dus een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 op stapel. Naar verwachting zal daartoe dit najaar een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Gunnen op ’de laagste prijs’? Alleen wanneer BPKV ondoelmatig is!

Gunnen op ’de laagste prijs’? Alleen wanneer BPKV ondoelmatig is!

Artikel 2.114 lid 1 van de Aanbestedingswet bepaalt dat de aanbestedende dienst de opdracht gunt op basis van het criterium ‘de beste prijs-kwaliteitverhouding’ (BPKV). De aanbestedende dienst mag hiervan afwijken en gunnen basis van ‘de laagste prijs’, maar dan moet hij de keuze voor dit criterium wel motiveren in de aanbestedingsstukken. De Aanbestedingswet geeft geen antwoord op de vraag welke omstandigheden gunnen op basis van ‘de laagste prijs’ kunnen rechtvaardigen.

Aannemer: let op met calculatieprogramma!

Aannemer: let op met calculatieprogramma!

ICT maakt het leven vaak een stuk gemakkelijker. Een calculatieprogramma kan een aannemer bij het invullen van een inschrijfstaat veel werk uit handen nemen. Maar het gebruik van ICT heeft een keerzijde, die pijnlijk duidelijk wordt in een vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Herstel gebrek inschrijving aanbesteding

Herstel gebrek inschrijving aanbesteding

Over de mogelijkheid van herstel van gebreken in inschrijvingen is veel rechtspraak verschenen. Of een gebrek zich leent voor herstel is afhankelijk van de waardering van de concrete omstandigheden van het geval, maar na een aantal arresten van het Hof van Justitie van de HvJ EU leek het juridisch kader tot voor kort helder.

Retentierecht niet onbegrensd

Retentierecht niet onbegrensd

De aannemer die werkzaamheden heeft verricht aan de zaak van zijn opdrachtgever, is bevoegd deze zaak in afwachting van de betaling van zijn factuur onder zich te houden. Dit wordt het ‘retentierecht’ genoemd. Het retentierecht kan een effectief middel zijn om betaling af te dwingen. De aannemer moet wel zorgvuldig handelen en mag de belangen van de opdrachtgever niet volledig uit het oog verliezen. Anders loopt hij het risico zijn retentierecht te verliezen.