Let op: oude Gedragsverklaring Aanbesteden na 1 juli 2017 niet langer geldig!

Gepubliceerd op: 13-05-2017

Om de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving soepel te laten verlopen bevatten wetten vaak overgangsrecht. Dit geldt ook voor de Aanbestedingswet 2012, die per 1 juli 2016 ingrijpend is gewijzigd. Zo bepaalt artikel 4.33 van de Aanbestedingswet - kort samengevat - dat de nieuwe regels niet van toepassing zijn op aanbestedingsprocedures die voor inwerkingtreding van de gewijzigde wet al zijn gestart.

En op grond van artikel 4.35 van de Aanbestedingswet treedt een belangrijk deel van de regels dat betrekking heeft op elektronisch aanbesteden pas op 1 juli 2017 in werking. Maar bent u ook bekend met het overgangsrecht voor de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)?

Door middel van een GVA toont een ondernemer aan dat op hem geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn (althans een aantal daarvan). Op grond van artikel 2.89 lid 2 van de Aanbestedingswet mag een GVA op het tijdstip van aanmelding of inschrijving niet ouder zijn dan twee jaren. Deze regel is niet gewijzigd, maar op grond van artikel 4.36 van de Aanbestedingswet mag een GVA die vóór 1 juli 2016 is afgegeven nog maar tot één jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet worden gebruikt, tot 1 juli 2017 dus.

Deze regel van overgangsrecht houdt verband met de inhoudelijke wijzigingen van de regels voor het uitsluiten van ondernemers van deelname aan een aanbestedingsprocedure. Zo is aan de dwingende uitsluitingsgronden een aantal gronden toegevoegd. Ook de terugkijkperiode is aangepast (voor dwingende uitsluitingsgronden van 4 naar 5 jaar). Verder bepaalt de Aanbestedingswet nu uitdrukkelijk dat een ondernemer ook kan worden uitgesloten, als een uitsluitingsgrond van toepassing is op een van zijn bestuurders, toezichthouders (bijv. lid van RvC) of beslissingsbevoegden (art. 2.86 lid 3). Deze wijzigingen hebben invloed op de toetsing van een aanvraag van een GVA. Die toetsing is omvangrijker geworden. De Nederlandse wetgever wilde een stormloop aan aanvragen van GVA’s voorkomen. Mede daarom heeft hij bepaald dat GVA’s die voor 1 juli 2016 zijn afgegeven vanaf dat moment nog één jaar kunnen worden gebruikt.

Ondernemers die na 1 juli 2016 nog geen nieuwe GVA hebben aangevraagd, doen er gelet op het voorgaande verstandig aan dit alsnog op korte termijn te doen. De behandeling van een aanvraag van een GVA kan namelijk acht weken duren, soms zelfs langer. Ondernemers zullen bovendien ook daarna alert moeten blijven op wijzigingen in de organisatie. Zijn er bijvoorbeeld personen tot het bestuur of de raad van commissarissen toegetreden? Dan is het aanvragen van een nieuwe GVA noodzakelijk.

Inkopers zullen op hun beurt alert moet zijn bij het controleren van bewijsstukken. Zij zullen onder meer moeten nagaan of alle personen die als bestuurders die in het handelsregister zijn vermeld, ook in de GVA van de betreffende ondernemer voorkomen.

Deze blog is eerder verschenen op de aanbestedingscafe.nl.