CV van sleutelfunctionaris als gunningscriterium, mag dat?

Gepubliceerd op: 02-06-2016

Selectiecriteria hebben betrekking op de ondernemer en gunningscriteria op de aanbieding. Bestaat er dan helemaal geen ruimte om bij de beoordeling van aanbiedingen rekening te houden met de kwalificaties en ervaring van een ondernemer? Deze kwestie kwam aan de orde in een recente uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.

Wat was er aan de hand?

De zaak ging over een Europese aanbesteding van Wmo-vervoer voor een aantal gemeenten. Inschrijvers moesten een persoon voordragen die als eerste aanspreekpunt voor de gemeenten zou fungeren. Deze persoon zou met de dagelijkse aansturing worden belast en werd aangeduid als ‘sleutelfunctionaris’. Dit begrip is vermoedelijk geleend van Best Value Procurement (afgekort BVP). De beoordelingsmethodiek was hierop volgens de gemeenten “los gebaseerd”. De gemeenten wilden de beoogde sleutelfunctionaris onder meer beoordelen op zijn of haar ervaring met vergelijkbare projecten. Deze beoordeling zou meewegen bij het bepalen van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Eén ondernemer vond dit geen goed idee.

Kwaliteit uitvoering van opdracht afhankelijk van professionele vaardigheden sleutelfunctionaris

De voorzieningenrechter overweegt dat de gemeenten een ruime mate van vrijheid hebben bij het vaststellen van de gunningscriteria. Gunningscriteria moeten wel verband houden met het voorwerp van de opdracht. Daarom moeten de criteria strekken tot bepaling van de economisch meest voordelige aanbieding. De voorzieningenrechter oordeelt dat aan deze voorwaarde is voldaan. De kwaliteit van de uitvoering van de opdracht kan namelijk op doorslaggevende wijze afhangen van de professionele vaardigheden van de sleutelfunctionaris, die afhankelijk is van zijn of haar professionele ervaring en opleidingsniveau.

Tips en aandachtspunten

De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam sluit aan bij rechtspraak van het Hof van Justitie van EU. In de loop der jaren is het strikte onderscheid tussen selectiecriteria en gunningscriteria langzaam genuanceerd. Maar let op, het onderscheid is niet verdwenen en selectiecriteria zijn niet zonder meer als gunningscriteria toe te passen. Kwalificaties (opleiding etc.) en ervaring van personeel mag alleen bij de beoordeling van aanbiedingen worden meegewogen, als:

  1. de beoordeling ziet op personeel dat met de uitvoering van de betrokken opdracht wordt belast, én;
  2. de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht.

Deze voorwaarden zijn inmiddels in artikel 67 lid 2 sub b van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) opgenomen en zullen in artikel 2.115 lid 2 sub g van de Aanbestedingswet worden geïmplementeerd, tenminste als het wetsvoorstel dat strekt tot aanpassing van de Aanbestedingswet de eindstreep haalt.