Aanbesteder, houd beoordeling prijs en kwaliteit strikt gescheiden!

Gepubliceerd op: 23-02-2016

Als de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ het gunningscriterium is, vindt de beoordeling van inschrijvingen plaats op zowel prijs als kwaliteit. Om de objectiviteit van de beoordeling te waarborgen, is het verstandig ervoor te zorgen, dat de personen die zijn belast met de kwaliteitsbeoordeling geen kennis nemen van inschrijfprijzen; in ieder geval niet voordat de beoordeling op kwaliteit is afgerond. Dit is al een goede gewoonte van veel aanbesteders. Een gewoonte om in ere te houden, z

Beoordeling transparant?

De zaak ging over een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het leveren en installeren van multifunctionals. Het gunningscriterium was de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Volgens een van de inschrijvers was de beoordeling van de inschrijvingen niet transparant verlopen. De personen die met de beoordeling van het kwalitatieve deel van de inschrijving waren belast, konden kennis hebben genomen van de inschrijfprijzen. Een van hen zou namelijk met de procesbegeleider de kluis waarin de offertes lagen hebben geopend. In de ogen van de klagende inschrijver had de procesbegeleider bovendien niet aanwezig mogen zijn bij de bijeenkomst waarin de inschrijvingen op kwaliteit werden beoordeeld.

Wat was er precies gebeurd?

De betrokken procesbegeleider heeft ter zitting uitgelegd hoe de vork in de steel zat. Hij verklaarde dat vanwege overheidsvoorschriften iemand aanwezig moest zijn bij de opening van de kluis, maar dat deze persoon geen kennis heeft genomen van de inschrijfprijzen. Voorts gaf hij aan dat hij weliswaar aanwezig was bij de beoordelingsbijeenkomst, maar dat hij zich afzijdig heeft gehouden van de kwaliteitsbeoordeling.

Voorkom risico op sturing kwaliteitsbeoordeling door kennis van inschrijfprijzen

De voorzieningenrechter oordeelt dat in dit geval niet is gebleken van vooringenomenheid, sturing van de scores of een ondeugdelijk geborgd beoordelingssysteem. De uitspraak bevat niettemin een waardevolle wenk voor de praktijk. De voorzieningenrechter overweegt namelijk in algemene zin, dat er sprake kan zijn van een schending van het transparantiebeginsel, wanneer personen die met de kwaliteitsbeoordeling zijn belast, voorafgaand aan die beoordeling op de hoogte zijn van de verschillende geoffreerde prijzen.