Concessies voor diensten voortaan aanbestedingsplichtig

In verband met de introductie van een aanbestedingsrichtlijn specifiek voor concessies (Richtlijn 2014/23/EU) is een nieuw deel, deel 2a, in de Aanbestedingswet gevoegd. Hierin is een verplichting opgenomen voor aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven om concessies voor diensten aan te besteden. Het drempelbedrag voor concessies voor diensten bedraagt op dit moment € 5.186.000,-. Dit bedrag wordt tweejaarlijks gecontroleerd en zo nodig herzien.

Voor concessies voor werken gold al een aanbestedingsplicht. De regels voor het gunnen van concessies voor werken zijn verplaatst naar deel 2a van de Aanbestedingswet.

Deel 2a van de Aanbestedingswet is niet van toepassing op concessies voor luchtvervoerdiensten op basis van een exploitatievergunning en op concessies voor openbaar personenvervoer. Hiervoor zijn per Europese verordening namelijk al regels vastgesteld (Verordening (EG) nr. 1008/2008 en Verordening (EG) nr. 1370/2007).

Relatief veel vrijheid 

De regering heeft in navolging van de Europese wetgever er bewust voor gekozen voor het gunnen van concessies geen gedetailleerde voorschriften in de Aanbestedingswet op te nemen. De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf mag de procedure naar eigen inzicht organiseren. Hij moet wel de algemene beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie in acht nemen (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 101-102). In artikel 2a.28 zijn deze beginselen in een aantal voorschriften uitgewerkt.