Doelstellingen wijziging Aanbestedingswet 2012

In de considerans van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn onder meer de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Modernisering van de aanbestedingsregels met het oog op de bevordering van deelneming aan aanbestedingen door mkb bedrijven en de inzet van overheidsopdrachten ter ondersteuning van gemeenschappelijke doelen (bedoeld is kort gezegd efficiënte besteding van overheidsmiddelen en bevordering van duurzaamheid en innovatie).
  • Verduidelijking van basisbegrippen.
  • Verlaging van administratieve lasten.

Volgens de regering sluiten de maatregelen in de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aan bij de ambities van de Aanbestedingswet. Het uitgangspunt bij de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen was dan ook om de bepalingen in de Aanbestedingswet zoveel mogelijk te behouden en nieuwe bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de doelstellingen van de Aanbestedingswet in te vullen (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 2). 

De wijzigingen zouden voorts alleen betrekking hebben op Europese aanbestedingen, dat wil zeggen overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de toepasselijke drempelbedragen (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 2). Dit is niet helemaal juist. Op grond van het oude artikel 2.81 van de Aanbestedingswet moesten aanbestedende diensten inschrijvers en gegadigden verzoeken aan te geven, dat zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Door een toegevoegd artikel 1.21a van de Aanbestedingswet geldt deze verplichting ook bij aanbestedingen van opdrachten beneden de drempelbedragen (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 26).