Wijziging betekenis 'economisch meest voordelige inschrijving'

De wijzigingen die verband houden met gunningscriteria zijn in de eerste plaats terminologische van aard. De ‘economisch meest voordelige inschrijving’, in de praktijk vaak afgekort tot EMVI, is nu een overkoepelende term voor alle gunningscriteria.

Keuze voor gunningscriteria

Artikel 2.114 lid 2 van de Aanbestedingswet onderscheidt de volgende gunningscriteria:

  • beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI);
  • laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit;
  • laagste prijs.

Alleen het gunningscriterium ‘laagste kosten berekend basis van kosteneffectiviteit’ is nieuw. Bij het hanteren van dit gunningscriterium kan de aanbestedende dienst tevens rekening houden met de levenscycluskosten. De manier waarop hij dit kan doen is uitgewerkt in artikel 2.115a van de Aanbestedingswet. Hierin is onder meer bepaald dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken moet vermelden welke gegevens inschrijvers moeten verstrekken en welke methode hij zal gebruiken om de levenscycluskosten op basis van die gegevens te bepalen (art. 2.115a lid 2). Ter wille van de uniformiteit en bruikbaarheid van berekeningsmethoden wordt aanbestedende diensten in de memorie van toelichting aangeraden om deze in samenspraak met het bedrijfsleven en/of de brancheorganisaties te ontwikkelen (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 83).

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die het mogelijk maakt bij algemene maatregel van bestuur (amvb) categorieën van aanbestedende diensten aan te wijzen die niet op basis van de gunningscriteria de ‘laagste kosten berekend basis van kosteneffectiviteit’ of de 'laagste prijs' mogen gunnen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ook soorten opdrachten worden aangewezen die niet op basis van deze gunningscriteria mogen worden gegund (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 28). 

Motivering keuze voor gunningscriterium

Als de aanbestedende dienst kiest voor een ander gunningscriterium dan 'beste prijs-kwaliteitverhouding', dan moet hij dit in de aanbestedingsstukken motiveren.