Inschrijven op een of meer percelen

Artikel 2.10 van de Aanbestedingswet bevat regels voor het inschrijven op een overheidsopdracht die is opgedeeld in percelen. De aanbestedende dienst moet om te beginnen in de aankondiging van de opdracht vermelden of inschrijven op een perceel, op meerdere percelen of zelfs op alle percelen is toegestaan (art. 2.10 lid 1).

Combinatie-inschrijving

Indien inschrijven op meerdere percelen is toegestaan, en meerdere percelen dus aan dezelfde inschrijver kunnen worden gegund, kan de aanbestedende dienst een combinatie van percelen gunnen in plaats van de percelen afzonderlijk. Als voorwaarde geldt dat de aanbestedende dienst de mogelijkheid van het gunnen van een combinatie van percelen in de aankondiging van de overheidsopdracht heeft vermeld en daarin heeft aangegeven welke percelen of groepen van percelen kunnen worden gecombineerd (art. 2.10 lid 2).

Deze regeling biedt de aanbestedende dienst de mogelijkheid inschrijvers toe te staan een zogenaamde 'combinatie-inschrijving' in te dienen. Dit is een inschrijving op meerdere percelen die is ingediend onder de voorwaarde dat alle percelen waarop de combinatie-inschrijving betrekking heeft, aan de betreffende inschrijver worden gegund. Een combinatie-inschrijving heeft voor een ondernemer als voordeel dat hij kan afzien van een overheidsopdracht in geval hij door het beperkte aantal percelen dat hij gegund zou krijgen, bepaalde efficiëntie-voordelen niet kan behalen (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 28).

Indien het indienen van een combinatie-inschrijving is toegestaan, moet de aanbestedende dienst eerst per perceel beoordelen welke inschrijving als beste uit de bus komt. Vervolgens moet hij een 'vergelijkende beoordeling' van de inschrijvingen uitvoeren om uit te maken of een combinatie-inschrijving als geheel genomen beter aan de gunningscriteria voor deze percelen beantwoordt dan de inschrijvingen voor ieder perceel afzonderlijk.

Beperken per inschrijver maximum aantal te gunnen percelen 

De aanbestedende dienst mag het aantal aan één inschrijver te gunnen percelen beperken, mits het maximum aantal percelen per inschrijver in de aankondiging is vermeld (art. 2.10 lid 3). Bovendien moet hij objectieve en niet-discriminerende criteria toepassen om te bepalen welke percelen aan een inschrijver worden gegund, in geval deze op basis van de gunningscriteria voor meer dan het maximaal aantal toegestane percelen in aanmerking zou komen. Deze criteria moeten in de aanbestedingsstukken worden vermeld (2.10 lid 4).

Regels voor samenvoegen van opdrachten en opdelen in percelen blijven van kracht

De regeling in artikel 2.10 van de Aanbestedingswet heeft de reeds bestaande regels in artikel 1.5 van de Aanbestedingswet met betrekking tot het samenvoegen van opdrachten onverlet gelaten (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 28). Naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerleden heeft de minister nog eens bevestigd geen aanleiding te zien deze regels aan te passen (Kamerstukken II 2015/16, nr. 6, p. 4). Voordat wordt toegekomen aan de toepassing van de regels voor het inschrijven op percelen, moet dus worden getoetst of er sprake is van een samengevoegde opdracht en zo ja, of dit toelaatbaar is.