Verlicht regime voor sociale en andere specifieke diensten

Het onderscheid tussen II-A diensten, waarop deel 2 van de Aanbestedingswet volledig van toepassing was, en II-B diensten, waarvoor een verlicht regime gold, is verdwenen. In lijn met de nieuwe aanbestedingsrichtlijn (Richtlijn 2014/24/EU) is deel 2 van de Aanbestedingswet voortaan volledig van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten. Voor een aantal specifieke diensten, ‘sociale en andere specifieke diensten’ genaamd, geldt echter een verlicht regime.

De diensten die onder het verlichte regime vallen zijn opgenomen in Bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU. Het gaat onder meer om diensten op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke en aanverwante dienstverlening, administratieve sociale diensten, uitkeringsdiensten, bepaalde juridische diensten en opsporings- en beveiligingsdiensten. Klik hier voor een volledig overzicht.

De voorschriften die bij de gunning van deze opdrachten moeten worden opgevolgd zijn in artikel 2.39 van de Aanbestedingswet opgenomen. De aanbestedende dienst moet onder meer een vooraankondiging of een aankondiging van de overheidsopdracht plaatsen (dus niet slechts een aankondiging van de gunning van de opdracht). Bij de verdere inrichting van de procedure genieten aanbestedende diensten relatief veel vrijheid. De beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit zijn wel van toepassing (zie o.a. Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 48).

Drempelwaarde van € 750.000,- voor sociale en andere specifieke diensten

De voorschriften in artikel 2.39 van de Aanbestedingswet gelden overigens alleen voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde van € 750.000,- excl. btw of hoger. Het drempelbedrag voor 'sociale en andere specifieke diensten' ligt dus aanzienlijk hoger dan het drempelbedrag voor andere diensten (op dit moment € 209.000,- excl. btw voor decentrale aanbestedende diensten).

Afwijkend overgangsrecht

De gewijzigde Aanbestedingswet is in principe alleen van toepassing op aanbestedingen die op of na 1 juli 2016 zijn gestart. Voor 'sociale en andere specifieke diensten' geldt echter afwijkend overgangsrecht. De artikelen in de Aanbestedingswet die op deze diensten betrekking hebben en die voorheen onder II-B diensten vielen, zijn met terugwerkende kracht van toepassing op aanbestedingen die op of na 18 april 2016 zijn gestart.