Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) als eigen verklaring

Al voor de wijziging van de Aanbestedingswet maakten aanbestedende diensten verplicht gebruik van een eigen verklaring voor het toetsen van ondernemers aan uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Het oude Nederlandse model is vervallen. Hier is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor in de plaats gekomen. Het UEA is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 6 januari 2016 vastgesteld.

In de Uitvoeringsverordening is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in de bijgevoegde bijlage te vinden. Via deze link komt u bij een webtool terecht waarmee een UEA op maat is aan te maken. Er is inmiddels ook een interactief pdf-formulier beschikbaar. De meeste actuele versie (juni 2017) vindt u hier.

Het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is ook verplicht gesteld bij opdrachten beneden de Europese drempelbedragen. Dit draagt volgens de regering bij aan de uniformering van de aanbestedingspraktijk (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 6, p. 34).

Opvragen bewijsstukken verplicht

Op grond van het oude artikel 2.102 lid 1 van de Aanbestedingswet was de aanbestedende dienst bevoegd maar niet verplicht de bewijsstukken op te vragen bij de inschrijver aan wie hij voornemens was de opdracht te gunnen. Hier heeft artikel 2.102 lid 1 van de Aanbestedingswet verandering in gebracht. De aanbestedende dienst is nu verplicht bewijsstukken op te vragen.

Op grond van artikel 2.101 lid 1 van de Aanbestedingswet mag de aanbestedende dienst de bewijsstukken ook in een eerdere fase opvragen, indien dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de procedure. Te denken valt aan de selectiefase in een niet-openbare procedure, waarin de aanbestedende dienst bepaalt welke gegadigden een uitnodiging zullen ontvangen voor de gunningsfase. Op deze manier wordt voorkomen dat de aanbestedende dienst gegadigden uitnodigt die later niet aan de gestelde eisen blijken te voldoen, terwijl andere gegadigden die wel aan de eisen voldeden, zijn uitgesloten (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 75-76).

Meer weten?

Wilt u uitgebreider worden geïnformeerd over de gewijzigde Aanbestedingswet, weten wat de wijziging van de Aanbestedingswet specifiek voor uw organisatie of bedrijf betekent of juridische ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe regels in uw bedrijf of organisatie? Ik bied juridische ondersteuning op maat. Dat doe ik in de vorm van cursussen, workshops, adviezen en combinaties hiervan. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.