Voorbehoud deelname sociale werkplaatsen uitgebreid

Op grond van het oude artikel 2.82 van de Aanbestedingswet mocht de aanbestedende dienst deelname aan de aanbestedingsprocedure al voorbehouden aan sociale werkplaatsen, mits ten minste 50 % van de betrokken werknemers een handicap hadden en daardoor geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden konden uitvoeren. Deze mogelijkheid is in de gewijzigde Aanbestedingswet op de volgende wijze uitgebreid:

  • Het voorbehoud tot sociale werkplaatsen is uitgebreid met programma’s voor beschermde arbeid en ondernemingen die de maatschappelijke of professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben.
  • De doelgroep gehandicapten is uitgebreid tot 'kansarmen'. Onder gehandicapten en kansarmen vallen personen die onder de wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vallen (Kamerstukken II 2015/16, 34 329, nr. 3, p. 64).
  • Het percentage van 50 % is verlaagd tot 30 %.